Bli lærebedrift

For å kunne ansette en lærling må man først bli godkjent som lærebedrift.

Bli lærebedrift gjennom OTEK

Bedriften kan søke om godkjenning som lærebedrift gjennom å melde seg inn i OTEK. Dette skjer ved at bedriften tar kontakt med sitt lokale OTEK kontor som vil ordne det formelle. Bedriften må kunne gi opplæring i de fleste læreplanmålene og ha en faglig leder som enten har fagbrev i faget eller minimum 6 års relevant erfaring fra faget. Er det enkelte læreplanmål bedriften ikke dekker vil OTEK være behjelpelig med løsninger for dette.

Finn ditt lokale OTEK kontor

Finn kontor

Hva bidrar OTEK med?

For å kvalitetssikre opplæringen er det noen krav til lærebedriften som OTEK bistår med

  • Lage en intern plan med utgangspunkt i læreplanen i faget
  • Tilby lærlingen et godt arbeids- og læringsmiljø
  • Gi personlig støtte, instruksjon og rettledning i faget
  • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
  • Gjennomføre vurderingssamtaler minst hvert halvår og dokumentere disse
  • vurdere resultatet av opplæringen med jevne mellomrom
  • Melde opp til fagprøve og legge til rette for gjennomføring av prøven

Læretiden

Læretiden er etter “hovedmodellen” to år i bedrift, der det ene året blir definert som et opplæringsår, og det andre som et verdiskapningsår. I praksis betyr det at lærlingen får mer opplæring i starten av læretiden enn mot slutten. Dette viser seg også på lønnsstigen. Lærlingen får normalt 30% av fagarbeiderlønn det første halvåret, 40% det andre halvåret, deretter 50% og til slutt 80% av fagarbeiderlønn siste halvåret.

Økonomisk støtte

Lærebedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærlinger mottar tilskudd for opplæringen:

Basistilskudd I utbetales til lærebedriften for lærlinger med rett til videregående opplæring. Tilskuddet utbetales for opplæringsåret, ikke verdiskapingsåret. Tilskuddet til opplæring fordeles likevel over hele perioden. Det vil si at et tilskudd for tolv måneders opplæring fordeles over tjuefire måneder.

Basistilskudd II utbetales til bedrifter som tilsetter lærlinger som er over tjueen år, og som har all opplæringstid i bedrift. Ordningen gjelder også for lærlinger som tidligere har fått oppfylt retten til videregående opplæring. Et eksempel på dette er en lærling som har gått tre år på et studiespesialiserende utdanningsprogram, og som senere tegner lærekontrakt med sikte på fag- eller svennebrev. Lengden på læretiden vil bli beregnet i henhold til regelverket.


Ekstraordinært tilskudd utbetales til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilt behov. Denne tilskuddsordningen har til hensikt å stimulere bedrifter til å ta inn lærlinger og lærekandidater som ikke har utbytte av det ordinære tilbudet i lærebedriften. Ofte vil dette gjelde lærlinger og lærekandidater som har hatt spesialundervisning i skolen, men det er ikke noe krav om dette for å kunne søke om ekstraordinært tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder også for kandidater som har opplæringskontrakt og sikter mot praksisbrev. Det kan søkes støtte til ekstra personellressurser for å følge opp lærlingen eller lærekandidaten.

Hvordan ansette en lærling?

Ta kontakt med ditt lokale OTEK kontor og de vil hjelpe deg.

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er et fag i den videregående skole der elevene skal ut i bedrift for å lære mere om de forskjellige fagene. Dette en fin mulighet både for bedriften og eleven til å bli kjent med tanke på framtidig læreplass.

Finn kontor