Stikkord: DTSME3—-

Smedfaget

Smeden representerer eit av dei eldste yrka i verda, og smiing er ein del av kulturarven. Smedfaget skal medverke til å dekkje marknadsbehovet for smidde handverksprodukt og reparasjonar, vedlikehald og restaurering. Smedfaget skal leggje grunnlag for nyskaping og utøving av tradisjonelt smedhandverk og medverke til å fylle behovet for kvalifiserte smedar i samfunnet.

I opplæringa skal det leggjast vekt på praktisk arbeid med metall og stål. Opplæringa skal gi erfaring med plastisk tilverking av stål og metall, utvikling og produksjon av smijernsvarer baserte på tradisjonelle og nyare framstillingsprosessar. Opplæringa skal leggje grunnlag for å utvikle handverksferdigheiter og forståing for samspelet mellom kvalitet, form og funksjon. Opplæringa skal medverke til å utvikle medvitne haldningar til ny teknologi, ressursbruk og forståing for marknadsmekanismar.

Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev. Yrkestittel er smed.