Vurdering

Vurderingskriterier skal være kjent for kandidaten ved prøvens start

Karakterskala

Meget godt bestått

Bestått

Ikke bestått

Ved ikke bestått skal det lages en tilleggsprotokoll som begrunner vurderingen