Etiske Retningslinjer

Etikk er læren om hva som er rett eller galt. Etikk gir deg regler og viser hva som kan hjelpe deg til å velge hva som er det rette å gjøre i ulike situasjoner. De etiske retningslinjene kan gi tips om hvordan du skal oppføre deg i tjenestesammenheng eller behandle en sak hvor noen du kjenner er involvert.

Styret har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for ansatte og tillitsvalgte i OTEK Sør i Trøndelag.

Personlig opptreden

 • Ansatte og tillitsvalgte skal opptre slik at vi fremmer likestilling og likeverd.
 • Det er nulltoleranse mot mobbing og trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet.
 • Det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av enhver form for rusmidler, og det er viktig å vise måtehold når vi deltar på kurs, konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger.
 • Lov om behandling av personopplysninger skal følges av alle. Sensitive dokumenter skal håndteres og oppbevares slik at informasjonen ikke kommer på avveie.

Interessekonflikter, taushetsplikt og lojalitet

 • Vi ønsker en åpen ytringskultur. Dette er viktig for arbeidsmiljøet og den enkeltes trygghet og trivsel.
 • Vær spesielt oppmerksom hvis noen du står nær har interesser i en sak du jobber med. Dette gjelder også hvis du har ansvar for innkjøp. I et slikt tilfelle bør du sjekke din habilitet før kontrakt inngås.

Etiske retningslinjer for innkjøp og handel

 • Vårt overordnede mål er at innkjøp av varer og tjenester fortrinnsvis skal skje gjennom virksomheter som har tariffestede lønns- og arbeidsvilkår. Våre leverandører skal behandles slik vi selv ønsker å bli behandlet.
 • Bærekraft skal være et viktig kriterium ved innkjøp ved at vi gjennom våre innkjøp tar ansvar for påvirkning på samfunnet og miljøet.

Gaver, andre økonomiske fordeler og antikorrupsjon

 • Vi skal ikke bruke vår stilling/verv til å skaffe oss selv eller andre uberettigede fordeler
 • Du må ta klar avstand fra alle former for korrupsjon eller bestikkelser.

Varsling av kritikkverdige forhold

 • Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer.
 • Vi har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.