Stikkord: ELFUO3—-

Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Fjernstyrte undervannsoperasjoner (FU) skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen betjening, reparasjon og vedlikehold av fjernstyrte undervannsfarkoster. Dagens samfunn trenger fjernstyrte undervannsfarkoster i hovedsak innenfor olje- og gassvirksomheten, men også i stadig større grad innenfor havbruk, miljøundersøkelser under vann, arkeologiske undersøkelser, havbunnskartlegging, arbeid med militært utstyr, opprenskning av miljøfarlig avfall og i vannkraft- og kraftdistribusjonssammenheng. Det stilles høyere og høyere krav til funksjonalitet, sikkerhet for personell, ytre miljø og produksjon og kvalitet på undervannsoperasjoner, fordi det blir stadig flere undervannsinstallasjoner på stadig større havdyp. Kvalifiserte FU-operatører og sikre og pålitelige FU-systemer er nødvendig for å sikre dette.

Opplæringen i FU-faget skal fremme system- og utstyrsforståelse, helhetstenkning, kreativitet, evne til analyse, allsidighet, omstilling og nyskapning. Opplæringen skal også fremme sikkerhetsforståelse og evne til å se konsekvenser av valg knyttet til helse, miljø og sikkerhet og arbeidsmiljø. Opplæringen skal medvirke til at den enkelte utvikler bevissthet om FU-fagets bidrag til olje- og gassproduksjonen, samfunnsøkonomien og den høyteknologiske utviklingen. Faget skal bidra til å gi lærlingen økt bevissthet om lokale, nasjonale og globale miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Opplæringen skal legge vekt på mestring, refleksjon, innsikt og bevisste valg knyttet til operasjonene, utstyret, bransjens økonomiske påvirkning lokalt, nasjonalt og globalt og på det ytre miljøet. Gjeldende regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Serviceinnstilling og evne til å kommunisere med kunder, underleverandører, supportpersonell og kollegaer skal vektlegges. Opplæringen skal også vektlegge nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet. Opplæringen skal utvikle operasjonell og teknisk kompetanse som danner grunnlag for fordypning og spesialisering videre i arbeidslivet og for en livslang læringsprosess.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er FU-operatør.