Stikkord: HSORT3—

Ortopediteknikkfaget

Ortopediteknikkfaget dreier seg om framstilling, vedlikehold og reparasjon av ortopediske hjelpemidler. Økt levealder, moderne levevaner og større krav til aktiv deltakelse i samfunnet gjør at behovet for fagets tjenester øker. Faget skal bidra til å bedre livskvaliteten for personer med redusert funksjonsevne.

Ortopediteknikeren deltar ved tilpasning og utprøving av ortopediske hjelpemidler, i samarbeid med bl.a. ortopediingeniører, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Opplæringen skal bidra til økt bevissthet om design, flerdimensjonal form, kvalitet og funksjon. Opplæringen skal dessuten gi erfaring i bruk av ulike materialer og metoder. Videre skal opplæringen fremme samhandling med ulike yrkesgrupper og med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og gjeldende regelverk. Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til framstilling, vedlikehold og reparasjon av ortopediske hjelpemidler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er ortopeditekniker.