Banemontørfaget

Banemontørfaget skal medverke til utbygging av jernbaneinfrastrukturen og sikker gods- og persontrafikk. Faget skal medverke til vedlikehald og kontroll av sporanlegg til ulike årstider og under ulike vêrforhold. Jernbanesektoren tek i bruk nye maskiner, nytt utstyr og nye arbeidsmetodar. Endra kvalitetskrav og krav til utforming av arbeidsoppgåvene krev eit solid fagleg fundament.

Opplæringa skal medverke til å utvikle evna til å planleggje, gjennomføre og vurdere eigne arbeidsoppgåver i tråd med krav frå brukarane, prioriteringar i samfunnet og gjeldande regelverk. Vidare skal opplæringa fremme kreativitet og gode arbeidsvanar i samspel med kollegaer og andre yrkesutøvarar.

Bygging av jernbaneanlegg medfører inngrep i naturen og miljøet. Opplæringa skal derfor fremme ei medviten haldning til ressursspørsmål og helse, miljø og tryggleik.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er banemontør.

Tekonologifag.no

Hva vil du bli?

Gå inn på teknologifag.no for å finne yrket som passer for deg.
Her finner du også mange fine intervjuer av lærlinger som allerede har valgt.

TEKNOLOGIFAG.NO

Finn lærebedrifter

Finner du et fag eller yrke du kunne tenkt deg å prøve, lønner det seg å være frempå. Se oversikt over godkjente lærebedrifter i ditt område

LÆREBEDRIFTER

Søke læreplass!

LES MER